NALEŻY BYĆ OSTROŻNYM I ZWRACAĆ UWAGĘ NA CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEWOŻENIA PRZEZ GRANICĘ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ TOWARU JEDNEGO RODZAJU NA DOKUMENT TAX FREE.

Informacja dotyczca stosowania przepisów regulujących zasady systemu TAX FREE określone w art. 126-130 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r

System zwrotu VAT dla podróżnych (dalej: „system TAX FREE”) dotyczy jedynie towarów zakupionych przez podróżnego, czyli osobę fizyczną niemającą stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, u uprawnionych do takiej sprzedaży sprzedawców, jeżeli towary te w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego.

Celem art. 126-130 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) (dalej: „ustawa o VAT”), jest uzyskanie przez podróżnego zwrotu podatku VAT z tytułu wywozu towarów nabytych na terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej w ilościach wskazujących na ich konsumpcyjne, a nie handlowe przeznaczenie. Definicja bagażu osobistego (art. 56 ust. 5 ustawy o VAT) oraz jej wykładnia językowa wskazują, że istnieje swoiste ograniczenie co do ilości towarów wywożonych przez podróżnego i jednoznacznie wskazują, że przewożone w tym bagażu towary nie mogą mieć przeznaczenia handlowego. Zasadniczo jest to więc wywóz o charakterze turystycznym i nie może być postrzegany jako zastępujący eksport towarów, który podlega innym uregulowaniom.

Również gruntowane orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje indywidualne Ministra Finansów potwierdzają, że system TAX FREE adresowany jest jedynie do podmiotów, które nabywają towary w ilościach wskazujących na ich niehandlowy charakter. (I SA/Kr 1620/15, I FSK 1222/11, I SA/Rz 403/15)

Dostawa i wywóz towarów, których ilość wskazuje na charakter inny niż detaliczny (prywatny, osobisty) podlegają zasadom ogólnym regulującym procedury eksportowe, zarówno w podatku VAT, jak i w przepisach celnych.

.

W przypadku gdy wywożone towary mają charakter handlowy oraz spełniają warunki określone przepisami celnymi dotyczącymi eksportu towarów, do wywozu tych towarów powinny być stosowane dokumenty określone przepisami celnymi, w tym Jednolity Dokument Administracyjny SAD. Wywóz takich towarów nie może być jednocześnie wywozem o charakterze okazjonalnym jakiego dokonuje podróżny, a zatem nie może podlegać regulacjom określonym w art. 126-130 ustawy o VAT. Tym samym nie może być poświadczony na dokumencie TAX FREE, stosowanym w tym systemie.

Powyższą informację sprzedawcy powinni każdorazowo przekazywać klientom nabywającym u nich towary w ramach systemu TAX FREE.

Należy podkreślić, że niniejsze pismo nie nakłada na sprzedawców uczestniczących w systemie TAX FREE nowych obowiązków, jak również nie wprowadza dodatkowych procedur, a jedynie porządkuje i przypomina zasady prawne regulujące obrót towarowy w obrębie dwóch różnych i niezależnych procedur, jakimi są system TAX FREE i eksport towarów.

P.S. Podczas przewozu towarów przez granicę celną Rzeczpospolitej Polskiej status przeznaczenia towarów do użytku prywatnego lub dla działalności gospodarczej jest określany przez pracowników Polskiej Służby Celnej. Jeżeli występują przesłanki do tego, że przewożony towar należy do kategorii towarów przeznaczenia komercyjnego, celnik może odmówić przyjęcia dokumentu TAX FREE, czego konsekwencją jest utrata możliwości odzyskania podatku VAT w pełnym wymiarze (23%).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *